Wyłączny dystrybutor wyrobów medycznych Grena i Serres w Polsce.

Praca

Nasza firma wciąż się rozwija! Dlatego chętnie przyjmujemy w nasze szeregi osoby chętne do pracy i pełne entuzjazmu. Jeśli chciałbyś/chciałabyś dołączyć do naszego zespołu, przyślij nam swoje CV wraz z listem motywacyjnym, używając do tego poniższego formularza rekrutacyjnego. 

Informujemy, że kandydatury osób, które nie wyrażają zgody na przetwarzanie ich danych osobowych do celów przeprowadzenia procesu rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Beryl Med Ltd. zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami oraz informuje, iż nadesłane dokumenty nie będą zwracane.

W procesie rekrutacji Beryl Med Ltd. nie dyskryminuje kandydatów, bezpośrednio lub pośrednio, ze względu na płeć, orientację seksualną, transseksualizm, rasę, pochodzenie etniczne, religię, przekonania religijne, niepełnosprawność, stan cywilny, wyznanie, narodowość, pochodzenie narodowe, kolor skóry, wiek lub jakąkolwiek inną kategorię informacji objętą ochroną prawną.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty pracy lub obietnicy zatrudnienia w związku z jakimkolwiek stanowiskiem zamieszczonym lub opisywanym na stronie internetowej. Beryl Med Ltd. ma wyłączne prawo dowolnie usuwać lub zmieniać w każdym zakresie informacje lub dane dotyczące procesu rekrutacji.

Informacje o celu, podstawach prawnych, sposobie i miejscu przetwarzania danych osobowych kandydatów

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Beryl Med Limited z siedzibą przy 2nd Floor 19 Margaret Street, Londyn W1W 8RR, Wielka Brytania.

Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą wyraził(a) Pani/Pan wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraził(a) Pani/Pan zgodę) do innego administratora danych. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż do dnia zamknięcia rekrutacji na dane stanowisko, a gdy wyraził(a) Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 12 miesiący. Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż, odpowiednio, do dnia zakończenia rekrutacji na dane stanowisko bądź do 12 miesięcy od momentu przekazania nam przez Panią/Pana swoich danych osobowych, niezależnie od formy przekazania. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Jeżeli pragnie Pani/Pan przekazać nam Pani/Pana dane osobowe, wykraczające poza katalog wymieniony w art. 22¹ Kodeksu pracy (są to dane osobowe: Pani/Pana imię, imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania bądź adres do korespondencji, Pani/Pana wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia), w przypadku zainteresowania ofertą pracy, prosimy o wypełnienie, podpisanie oraz przesłanie nam (e-mailem bądź pocztą) formularza o wyrażeniu Pani/Pana zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, które wykraczają poza katalog wymieniony w art. 22¹ Kodeksu pracy, przy pierwszym Pani/Pana kontaktem z nami, bądź zaznaczenie odpowiednich zgód poprzez wybranie checkboxów zamieszczonych poniżej.

Jeżeli prześle nam Pani/Pan dane wykraczające poza wyżej wymieniony katalog, bez udzielenia odpowiednich zgód (które są dobrowolne) nie będziemy mogli rozpatrzeć Pani/Pana kandydatury.

Formularz rekrutacyjny

 

Invalid Input

Pliki powinny być zapisane w jednym z następujących formatów: pdf, docx, doc, odt
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Centrala

ul. Rtm. Witolda Pileckiego 59/151,

02-781 Warszawa

Tel: +48 22 780 06 17
Fax: +44 207 691 76 60

E-mail: contact_uk@beryl-med.com

Facebook: Facebook

Instagram: Instagram

Centrum Obsługi Klienta

ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów

Tel: +48 22 780 06 37

Tel/Fax: +44 115 970 48 00

E-mail: contact_uk@beryl-med.com